Структура за темами

 • Загальне

  Автомобільні перевезення
  дисципліна викладається для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт
  Семестр Лекцій
  Лабор.
  Практ.
  Самост.
  Підсумк. контроль
  IV
  VI
  50
  50

  30
  30
  40
  40
  Екзамен
  Екзамен
  Вивчення даної дисципліни дозволить:
  - знати основні напрямки розвитку автомобільного транспорту;
  - вміти використовуватиметодику розробки техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу;
  - знати технологію перевезення вантажів народного господарства;
  - знати основні принципи організації механізації навантажувально-розвантажувальних робіт;
  - знати технологію організації пасажирських перевезень;
  - вміти використовувати методи диспетчерського управління роботою рухомого складу;
  - знати основну документацію, яка застосовується на вантажних і пасажирських автоперевезеннях.
  - самостійно вирішувати питання організації та управління на транспорті.


  • Список рекомендованих джерел

   1. Автомобільні перевезення. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070.106 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання/ уклад. О.С. Дубицький – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 148 с.
   2. Автомобільні перевезення [Текст]: Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста / уклад. Дубицький О.С. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 20 с.
   3. «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних
   4. транспортних засобів» Наказ Міністерства транспорту та зв’язку
   5. України від 7 червня 2010 р. № 340.