Структура за темами

 • Навчальна програма

  Типова навчальна програма з  предмета

  «Електротехніка»

   

   

  з/п

  Тема

  Кількість годин

  Всього

  З них на лабораторно-практичні роботи

  1.

  Вступ

  1

   

  2.

  Електричні та магнітні кола

  7

   

  3.

  Електричні кола змінного струму

  6

   

  4.

  Електричні кола постійного струму

  6

   

  5.

  Основні поняття про електротехнічні перетворювачі

  3

   

  6.

  Трансформатори

  4

   

  7.

  Електричні машини

  5

   

   

  Всього годин:

  32

   

   

  Тема 1. Вступ

  Електротехніка та її значення для підготовки висококваліфікованих робітників.

  Електротехніка - наука про технічне використання електричних явищ.

  Основні напрямки розвитку електроенергетики та електричної промисловості.

   

  Тема 2. Електричні та магнітні кола

  Основи електростатики. Електричне поле, його напруженість. Провідники та діелектрики в електричному полі. Опір. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання опорів. Електричні кола постійного струму. Елементи електричних кіл. Лі­нійні та нелінійні електричні кола постійного струму.

  Електромагнетизм. Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля. Намагнічування сталевого осердя. Ма­гніти. Прості магніти. Електромагніти.

  Магнітна індукція. Взаємоіндукція. Індуктивність. Трансформатори. Вихрові струми. Мікрохвильова піч. Магнітне коло. Магнітопровід.

   

  Тема 3. Електричні кола змінного струму

  Загальні відомості. Синусоїдальний струм та його генерування. Електричне коло змінного струму з активним, індук­тивним і ємнісним опором. Резонансні явища в електричних RLS-колах. Однофазні та трифазні кола змінного струму. На­пруга. Робота та потужність змінного струму. Перетворення електричної енергії в інші види: теплову, світлову, хімічну, механічну. Втрати напруги в провідниках ліній електропередач.


  Тема 4. Електричні кола постійного струму

  Електричний струм і його густина, резистори та їх опір. Залежність опору провідника від температури. Заряд, рух зарядів в інших середовищах. Закони Ома. Закон Джоуля. Теплова дія постійного струму. Джерела постійного струму. Закони Кірхгофа. Розрахунок простих електричних кіл. Акумулятор та його робота в режимах джерела та споживача елек­тричної енергії. Складні електричні кола. Коефіцієнт корисної дії електроустаткування.

   

  Тема 5. Основні поняття про електротехнічні перетворювачі

  Загальні відомості про електромагнітні підсилювачі, перетворювачі частоти, сили струму та напруги. Трансформа­тори та їх використання. Тахогенератори постійного і змінного струму, їх призначення. Випрямлячі змінного струму. Ста­білізатори напруги. Електричні фільтри і їх призначення. Перетворювачі постійного струму в змінний. Інвертори.

   

  Тема 6. Трансформатори

  Загальна характеристика і галузі застосування трансформаторів. Будова і принцип дії трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Робота трансформатора в режимі холостого ходу, навантаження та короткого замикання. Магнітне поле трансформатора. Однофазні та трифазні трансформатори. Трансформатори спеціального призначення: автотрансформатори, зварювальні трансформатори, вимірювальні трансформатори. Трансформаторні підстанції і їх призначення. Паралельна робота трансформаторів.

   

  Тема 7. Електричні машини

  Принцип дії та узагальнена конструктивна схема електричної машини. Загальна характеристика генераторів постійного і змінного струму.

  Основні поняття про роботу електричних двигунів.

  Двигуни постійного струму.

  Синхронні генератори і синхронні двигуни, принцип роботи.

  Будова та принцип дії асинхронних двигунів. Коефіцієнт корисної дії.

  Мікродвигуни. їх використання.