РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

1.     Доктрина інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017 // Офіційний вісник Президента України. – 2017. – № 5. – С. 15. – Ст. 102. https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374

2.     Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

3.     Стратегія кібербезпеки України : Указ Президента України від р. № 96/2016// Офіційний вісник України. – 2016. – № 23. – С. 69. – Ст. 899. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#Text

4.     Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Посібник]. / В. Л. Бурячок, С.В.Толюпа, В.В.Семко, Л.В.Бурячок, П.М.Складанний Н.В. Лукова-Чуйко – К. : ДУТ - КНУ, 2016. – 178 с.

5.     Бурячок, В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / [В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В. Б. Толубка.— К.: ДУТ, 2015. – 288 с.

6.     Кавун С. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник / С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 352 с.

7.     Словник термінів з кібербезпеки / За загальною редакцією Копана О.В., Скулиша Є.Д. –К. : ВБ «Аванпост-Прим». – 2012. – 214 c.

8.     Смірнов О.А., Конопліцька-Слободенюк О.К., Смірнов С.А., Буравченко К.О., Смірнова Т.В., Книшук А.В. Вступ до кібербезпеки: навч. посіб. – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. – 967 с.

9.     Інформаційна безпека держави : підручник / [ В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін. ] ; в 2 т. – Т.1. / за аг. ред.. В.В. Остроухова. – К. : ДНУ «Книжкова палата Україна», 2016. – 264 с.

10. Дудатьєв А. В.Захист комп’ютерних мереж. Теорія та практика. Навчальний посібник / Дудатьєв А. В., Войтович О. П., Каплун В. А. – Вінниця ВНТУ, 2010. – 219 с.

11. Гулак Г.М., Гринь А.К., Мельник С.В. Методологія захисту інформації: навчально-методичний посібник. – К.: Видавництво НА СБ України, 2015. – 251 с.


Допоміжна

12. Про кіберзлочинність : Конвенція Ради Європи від 23.11.01 р. № 994-575. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text

13. Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

14. Закон України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text

15. Інформаційна безпека держави : підручник / [ В.М. Петрик, М.М.4 Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін. ] ; в 2 т. – Т.1. / за аг. ред.. В.В. Остроухова. – К. : ДНУ «Книжкова палата Україна», 2016. – 264 с.

16. Законодавчі основи забезпечення інформаційної безпеки України: наукова доповідь / Пилипчук В.Г., Корж І.Ф., Петришин О.В., Савінова Н.А., Фурашев В.М. (За заг. ред. Пилипчука В.Г.) – К: НДІІП НАПрН України, 2014. – 60 с.

17. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., ЛуковаЧуйко Н.В. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. /В.Л. Бурячок, С.В. Толюпа, А.О. Аносов, В.А. Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко/ –К.:ДУТ, 2015. – 345 с.

18. Богуш В.М., Довидьков О.А., Кривуца В.Г. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій. Навч. посібник. – К.: ДУІКТ, 2010. – 454 с.

19. Хорошко В.О. Основи комп’ютерної стеганографії / В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест, Ю.Є. Яремчук. – Вінниця.: ВДТУ, 2003. –  142 с.

20. Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. – Львів: «Коло», 2007. – 287 с.


 

8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

21.   Системи онлайн-освіти: https://prometheus.org.ua/, https://www.coursera.orghttp://www.udacity.com,

22.   Портал безпека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bezpeka.com/uk/golovna/

23.   Верховна Рада України. Законодавство України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/

24.   Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cip.gov.ua/ua

25.   Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cert.gov.ua/

 

 Остання зміна: Tuesday 21 November 2023 09:45 AM