Структура за темами

 • Загальне

  Деталі машин
  дисципліна викладається для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт
  освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт"
  Семестр Лекцій
  Лабор.
  Практ.
  Самост.
  Підсумк. контроль
  1
  46 0 30 74 Екзамен
  Вивчення дисципліни «Деталі машин» має на меті формування системних знань у студента про сучасні методи, правила та норми конструювання деталей і машин загального призначення.
  Вивчення дисципліни сприяє розвитку інженерних підходів до вирішення виробничих завдань, у тому числі вміння аналізувати, узагальнювати, синтезувати нові ідеї, моделювати деталі та машини.

  Основні завдання навчальної дисципліни «Деталі машин»:

  – оволодіти методами, правилами і нормами конструювання та розрахунку деталей і вузлів загального призначення з урахуванням режимів роботи і строків служби машин;

  – одержати вміння для складання кінематичних схем механізмів та розрахункових схем деталей і вузлів машин;

  – набути вмінь і навичок для раціонального вибору матеріалу, форми та конструктивного виконання деталі або вузла машини.


  • Практична частина


  • Список рекомендованих джерел


  • Додаткова інформація